Ochrona Danych Osobowych

POLITYKA PRYWATNOŚCI
INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z RODO

Szanowni Państwo,

z dniem 25 maja 2018 zaczną obowiązywać postanowienia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Mając na uwadze treść obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, w niniejszym dokumencie informujemy o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, celu przetwarzania tych danych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o prawach podmiotów danych związanych z przetwarzaniem ich danych.

Dane osobowe i sposoby ich przetwarzania

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (osobie, której dane dotyczą). Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda czynność na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, przetwarzaniem danych będzie zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Zastosowanie polityki prywatności

Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których spółka GRAUSCH i GRAUSCH Maszyny Budowlane sp. z o.o. jest administratorem danych osobowych i przetwarza dane osobowe. Dotyczy to zarówno przypadków, w których spółka GRAUSCH i GRAUSCH Maszyny Budowlane sp. z o.o. przetwarza dane osobowe pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, jak i przypadków, w których dane osobowe zostały pozyskane z innych źródeł. Spółka GRAUSCH i GRAUSCH Maszyny Budowlane sp. z o.o. realizuje swoje obowiązki informacyjne w obu powyższych przypadkach, określone odpowiednio w art. 13 i art. 14 RODO zgodnie z tymi przepisami. Poniżej wskazujemy pełne dane spółki GRAUSCH i GRAUSCH Maszyny Budowlane sp. z o.o. jako administratora danych osobowych:

spółka GRAUSCH i GRAUSCH Maszyny Budowlane sp. z o.o. z siedzibą w Złotkowie, ul. Obornicka 1, 62-002 Złotkowo, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000008376, której dokumenty przechowuje Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział KRS, NIP 781-16-81-983, Regon 639850749.

W spółce GRAUSCH i GRAUSCH Maszyny Budowlane sp. z o.o. nie został wyznaczony inspektor ochrony danych.

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

W spółce GRAUSCH i GRAUSCH Maszyny Budowlane sp. z o.o. możemy mieć do czynienia z różnymi rodzajami podstaw prawnych przetwarzania, w zależności od kategorii danych osobowych, które przetwarzamy i celu przetwarzania. I tak na przykład:

– dane osobowe osób odwiedzających naszą stronę internetową przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, np. dopasowując wyświetlane reklamy, lub na podstawie zgody w przypadku, gdy o wyrażenie takiej zgody zwróciliśmy się do osoby, której dane dotyczą;

– dane osobowe osób, które korzystają z naszych usług i wypełniają w tym celu formularz internetowy przetwarzamy, ponieważ jest to niezbędne dla celu wykonania umowy;

– niekiedy przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania pewnych danych osobowych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych klientów

Dane osobowe zbieramy w oparciu o zgodę wyrażoną przez klienta kierującego powyższą prośbę do spółki GRAUSCH i GRAUSCH Maszyny Budowlane sp. z o.o. lub w celu wykonania umowy. Dostarczone dane możemy przetwarzać również na podstawie usprawiedliwionego celu administratora danych.

Spółka GRAUSCH i GRAUSCH Maszyny Budowlane sp. z o.o. przetwarza dane osobowe swoich klientów i potencjalnych klientów. Wśród tych danych mogą znajdować się również dane osobowe osób związanych z klientami spółki GRAUSCH i GRAUSCH Maszyny Budowlane sp. z o.o. niebędącymi osobami fizycznymi (np. osoby kontaktowe). Dane osobowe tego rodzaju są przetwarzane w systemach informatycznych, którymi posługuje się spółka GRAUSCH i GRAUSCH Maszyny Budowlane sp. z o.o., w tym również w systemie CRM. Dane osobowe przetwarzane na te potrzeby obejmują między innymi: imię i nazwisko, nazwę pracodawcy, stanowisko osoby kontaktowej, numer telefonu, adres e-mail lub inne służbowe dane kontaktowe. Nadto, w przypadku klientów, którzy zawarli ze spółką GRAUSCH i GRAUSCH Maszyny Budowlane sp. z o.o. umowy odpłatne, przetwarzamy również dane dotyczące płatności, w tym numery kart kredytowych, numery rachunków bankowych. Dane osobowe kontaktów biznesowych mogą być ujawnione pracownikom spółki GRAUSCH i GRAUSCHMaszyny Budowlane sp. z o.o. i wykorzystywane przez nich w celu prowadzenia działalności handlowej spółki.

Przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych będących naszymi klientami opiera się na:

– usprawiedliwionym interesie spółki GRAUSCH i GRAUSCH Maszyny Budowlane sp. z o.o. jako administratora danych (np. w zakresie tworzenia bazy danych, czynności analitycznych i profilujących, w tym czynności dot. analizy korzystania z produktów, marketingu bezpośredniego produktów własnych, zabezpieczeniu dokumentacji na potrzeby obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub na

page2image3802502384

potrzeby dochodzenia roszczeń),
– zgody (w tym w szczególności zgody na e-mail marketing lub telemarketing),
– wykonania zawartej umowy,
– obowiązków wynikających z prawa (np. prawa podatkowego lub przepisów o rachunkowości). Przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych będących potencjalnymi klientami opiera się na:

– usprawiedliwionym interesie spółki GRAUSCH i GRAUSCH Maszyny Budowlane sp. z o.o. jako administratora danych (np. w zakresie tworzenia bazy danych, marketingu bezpośrednim produktów własnych),

page2image3802561120

– zgody (w tym w szczególności zgody na e-mail marketing lub telemarketing).

2

Czas przetwarzania danych osobowych

Czas, przez jaki możemy przetwarzać dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania danych osobowych przez spółkę GRAUSCH i GRAUSCH Maszyny Budowlane sp. z o.o.. Naszą zasadą jest, że nie może to być okres dłuższy niż wynika to z ww. podstaw prawnych. Stosownie do tego informujemy, że:

1) w przypadku, gdy spółka GRAUSCH i GRAUSCH Maszyny Budowlane sp. z o.o. przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody przez użytkownika;

2) w przypadku, gdy spółka GRAUSCH i GRAUSCH Maszyny Budowlane sp. z o.o. przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do

momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje;

3) przypadku, gdy spółka GRAUSCH i GRAUSCH Maszyny Budowlane sp. z o.o. przetwarza dane osobowe, ponieważ jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy;

4) w przypadku braku konkretnych wymogów prawnych lub umownych, podstawowy okres przechowywania danych w przypadku zapisów i innej dokumentacji dowodowej sporządzonej w trakcie wykonywania umowy maksymalnie 10 lat.

Udostępnianie dane osobowych podmiotom trzecim? Czy przekazujemy dane do państw trzecich?

Przekazujemy dane osobowe innym wyłącznie gdy zezwalają nam na to przepisy prawa. W takim przypadku, w stosownej umowie zawieranej z podmiotem trzecim przewidujemy postanowienia i mechanizmy bezpieczeństwa w celu ochrony danych oraz zachowania naszych standardów w zakresie ochrony danych, ich poufności i bezpieczeństwa. Umowy tego rodzaju zwane są umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, a spółka GRAUSCH i GRAUSCH Maszyny Budowlane sp. z o.o. makontrolę nad tym, w jaki sposób i w jakim zakresie podmiot, któremu spółka GRAUSCH i GRAUSCH Maszyny Budowlane sp. z o.o. powierzyła przetwarzanie określonych kategorii danych osobowych dane te przetwarza. W związku z powyższym wskazujemy, że odbiorcami danych osobowych, które spółka GRAUSCH i GRAUSCH Maszyny Budowlane sp. z o.o. przetwarza jako administrator danych osobowych mogą być:

– ww. podmioty przetwarzające dane osobowe na mocy umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. processorzy),

– podmioty realizujące kampanie marketingowe lub sprzedażowe na rzecz spółki GRAUSCH i GRAUSCH Maszyny Budowlane sp. z o.o.,

– pozostali podwykonawcy spółki GRAUSCH i GRAUSCH Maszyny Budowlane sp. z o.o., świadczący usługi z zakresu dostarczania oprogramowania, usługi serwisowania oprogramowania lub sprzętu, z którego korzysta spółka, a także dostawcy towarów

– firmy windykacyjne,

przy czym dane osobowe przekazujemy tylko w takim zakresie, w jakim jest to rzeczywiście niezbędne dla osiągnięcia danego celu

3

– audytorzy i biegli rewidenci, doradcy prawni, doradcy podatkowi,

– organy nadzorujące przestrzeganie prawa, organy regulacyjne i inne organy administracji publicznej,

przy czym w dwóch ostatnich przypadkach dane przekazujemy tylko wówczas i tylko w takim zakresie, w jakim jest to rzeczywiście niezbędne i wymagane w myśl bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i w sposób zgodny z tymi przepisami.

Spółka GRAUSCH i GRAUSCH nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich.

Prawa przysługujące podmiotom, których dane dotyczą sposób ich realizacji

Osoby fizyczne mają określone prawa dotyczące swoich danych osobowych, a spółka GRAUSCH

i GRAUSCH Maszyny Budowlane sp. z o.o. jako administrator danych odpowiada za realizację tych praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku wszelkich pytań i próśb dotyczących zakresu i realizacji praw, a także w celu skontaktowania się z nami właśnie w celu skorzystania z określonego uprawnienia w zakresie ochrony danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail:

ochrona.danych@maszynybudowlane.pl

Zastrzegamy sobie prawo realizacji poniższych uprawnień po pozytywnym zweryfikowaniu tożsamości osoby ubiegającej się o dokonanie danej czynności.

  1. Dostęp do danych osobowych

  2. Zmiana danych osobowych

  3. Wycofanie zgody

Osoby fizyczne mają prawo dostępu do danych, które przechowujemy jako administrator danych. Prawo to można wykonywać poprzez wysłanie e-maila na adres:

ochrona.danych@maszynybudowlane.pl

Zmiany, w tym zaktualizowana swoich danych osobowych, które przetwarzamy można dokonać poprzez wysłanie maila na adres:

ochrona.danych@maszynybudowlane.pl

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, osoby fizyczne mają prawo w dowolnej chwili wycofać tę zgodę. Informujemy o tym prawie w każdym momencie zbierania zgód i umożliwiamy wycofanie zgody w tak łatwy sposób, jak jej udzielono. W braku odmiennej informacji, to znaczy jeśli nie podaliśmy innego adresu czy numeru kontaktowego celem wycofania zgody, prosimy o przesłanie do nas maila na adres:

ochrona.danych@maszynybudowlane.pl

page4image3801653776

4. Prawo do ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

Osoby fizyczne mają prawo ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnej chwili, ze względu na ich szczególną sytuację, chyba że przetwarzanie jest wymagane zgodnie z przepisami prawa.

4

Osoba fizyczna może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych, gdy:

  • ▪  przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazła,

  • ▪  dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Z kolei w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych podpowiadamy, że przysługuje ono np. gdy dana osoba zauważy, że jej dane są nieprawidłowe. Wówczas może żądać ograniczenia przetwarzania danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych.

5. Prawo żądania usunięcia danych i prawo do przenoszenia danych

W przypadku chęci realizacji tych praw, należy wysłać maila na adres: ochrona.danych@maszynybudowlane.pl

Z prawa do usunięcia danych można skorzystać np. gdy dane osoby fizycznej nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez spółkę GRAUSCH i GRAUSCH Maszyny Budowlane sp. z o.o. albo gdy osoba fizyczna wycofa swoją zgodę na przetwarzanie danych przez spółkę GRAUSCH i GRAUSCH MaszynyBudowlane.pl. Nadto, w przypadku, gdy osoba fizyczna zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania jej danych lub gdy jej dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem. Dane powinny być również usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

Z kolei prawo do przenoszenia danych przysługuje wówczas, gdy przetwarzanie danych osoby odbywa się na podstawie zgody osoby fizycznej lub umowy zawartej z nią oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Osoby, których dane osobowe przetwarza spółka GRAUSCH i GRAUSCH Maszyny Budowlane sp. z o.o. mają również prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Osoby, których dane osobowe przetwarza spółka GRAUSCH i GRAUSCH Maszyny Budowlane sp. z o.o. mogą kontaktować się bezpośrednio w siedzibie spółki, za pośrednictwem poczty lub

telefonicznie i w tym celu podajemy poniższe dane kontaktowe: GRAUSCH i GRAUSCH Maszyny Budowlane sp. z o.o.
ul. Obornicka 1
62-002 Suchy Las

tel. (61) 65 777 99

Spółka GRAUSCH i GRAUSCH Maszyny Budowlane sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym osobowym zapewnić środki fizycznej, technicznej, i organizacyjnej ochrony przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem.

5